Výroba prútika a iné....(2)

20. dubna 2009 v 22:18 | Lila a zdroj |  Pomôcky a ich použitie
Svietenie čarovným prútikom


 1. ruka užívateľa
 2. vedomie prútika
 3. získavanie energie z mimopriestoru + doň posielať energie
 4. zosilňovač
 5. zhmotňovač
 6. vysielač
 7. môže byť ochrana prútika, i indikátor schopnosti používať prútik, baterka pre vedomie prútika

Ruka používateľa -užívateľ a jeho vedomie spolupracuje -prikazuje vedomiu prútika, a prútik, ako celok koná.

Čarovné prútiky na výrobu svetla, musia v sebe pri svietení premieňať určitý druh energie, nasmerovať ho na východ prútika a vyžarovať -svietiť. Na svietenie je dôležité, aby prútik mal vedomie (vedomé, či nevedomé), ktoré získava energie z mimopriestoru, premieňa ju transformuje, ako transformátor, zosilňuje, zkoncentruje, zmení na častice svetla, usmerní, zhustí a vypustí von zo seba. Na tento účel, musí toto všetko a ešte viac byť upravené vedomie (magická moc -a vôľa posielať a čarovať), a samotný prútik. V prútiku budú jeho vlásočnice citlivé, a schopné prijímať, meniť, zhmotňovať, zhusťovať a vypúšťať svetlo. Prútik musí byť napojený časťou na mimopriestor, odkiaľ čerpá nekonečnú energiu. No tú môže získavať i od inakiaľ -no to je téma o inom (rôzny duchovia a rôzne magické moci rôznych ľudí, médií, duchov a podobne).
Vôľa prútika, jeho vedomie po príkaze upraví citlivosť prútika na získavanie energie z mimopriestoru, zhustí ho, premení, vyžiari. V prútiku sú vytvorené "vlásočnice" dreva, ktoré usmernia a podobne, ako treba pri svietení prútiku. V tomto prípade prútik funguje ako prijímač energie (rádio, čo prijíma energiu na určitej frekvencii a sile) vodič, zosilňovač (zosilňuje prijatú energiu ako transformátor, zhmotňuje -premieňa na viditeľnú časť svetla videným človekom o potrebnej frekvencii, zafarbení a podobných vlastnostiach pre človeka), a žiarič (vylúči zo seba svetlo, ako žiarovka).


Prútik a rôzne kúzla (len príklady)
Nechať veci premiestniť prútikom- po príkaze vedomie prútika získa energiu z mimopriestoru, zhmotní ju a dá jej hmotu, a potom takto upravená energia na elementárne častice zapríčinia rozpad, či skôr rozklad postupný, no rýchly daného predmetu. Urobí to tak, ako keď počítač premiestňuje informácie z jedného miesta na druhé. Čiže preň najprv prútik nájde miesto, určí veľkosť priestoru pre predmet, rozloží originál a premiestňuje, tak ako súbory v počítači. V podstate je to spojené z podobenstvom o počítači a mágiou. Počítač je cesta elektronicky a mágia zase duševne. No dá sa oboje skombinovať dohromady.
Levitácia prútikom- po príkaze užívateľa prútiku, získava prútik energiu z mimopriestoru, zhmotní ju a :
 • vysiela antigravitačné pole medzi predmet a zem. Podľa potreby mení výšku od zeme -vzdialenosť
 • spôsobí pole, čo odoberie hmotu a hmotnosť predmetu, ktorú po strate hmotnosti zľahčí -stane sa ľahkým. Užívateľ potom ľahšie mení polohu predmetu. Po skončení čarovania musí odobratú hmotu -hmotnosť opäť vrátiť predmetu, inak ho vietor odfúkne
 • spôsobí väčšie magnetické pole než má Zem, a z vrchu ju vyrobí od predmetu. Možno zmení i polohu viacerých predmetov, alebo i samotnej Zeme, či iných nebeských telies
 • môžu byť i iné prípady levitácie

Prechod stenou za pomoci prútika- po príkaze užívateľ prútiku, získa od mimopriestoru energie, tie zmení na hmotu, odhmotní ako pri levitácii prútikom predmet, a presúva cez niečo, niekoho. Za stenou, či za "niečim", "niekym" znovu dá do pôvodného stavu predmet -zhmotní. Podobne ako pri premiestňovaní vecí, či tvorom, prútikom, mágiou, i počítačom.
Posúvanie predmetu prútikom- po príkaze užívateľ prútik získa z mimopriestoru energie, do nej pridá hmotu -elementárne častice vzniknú, a určitý druh statického, či magnetického, alebo iného poľa pohne predmetom potlačí ho. Princíp plus a plus v magnetoch. Pri nekovoch a nemagnetoch prútik využije magnetizmus elektrónov hmoty.
Zneviditeľnenie prútikom- po príkaze užívateľa prútiku, získa energie z mimopriestoru, a prútik potom môže :
 • môže ohýbať svetlo, ako čierna diera, a tým zneviditeľní časť priestoru
 • odrazí svetlo ako zrkadlo -tiež zneviditeľní časť priestoru, no zároveň nevysvetliteľný efekt zrkadla, do ktorého môžu vchádzať a budú akoby v inom svete (budú v tom istom, len tam bude prúdiť svetlo od inakiaľ -efekt lomu svetla prútikom -zrkadlové čaro nezmení dej ani priestor, iba chovanie bytostí, živých i neživých duchov
 • vytvorí okolo predmetu efekt čiernej diery, a efekt lomu svetla prútikom naraz
 • vytvorí v predmete pole, čo odráža častice svetla -fotóny
 • vytvorí v predmete bránu, čo pohlcuje častice svetla -fotóny a rozkladá ich cez prútik do mimopriestoru, či tam, kde nehrozí narušenie rovnováhy pridaním energie -rovnováha energií vo svetoch
 • možno sú i iné princípy neviditeľnosti

Prútik a ESP- na tento účel musí byť vedomie prútika a získavanie energií z mimopriestoru a užívateľ zladený. Potom postupovať i z Rozvojom ESP, podľa Mágie 01 upravenej. Na tento účel musí byť špeciálne vedomie vycvičené, a robiť pravidelné ak nie čary, aspoň tréningi vedomia prútika a vedomia používateľa. Aby používateľ a prútik nevyšli zo cviku. Prútik a používateľ sa môžu vzájomne dopĺňať, pri absencií schopností, treba na to špeciálne cvičenia, kurz prútika či používateľa. Prútik sa môže pomocou svojej ochrany a vedomia vlastného nakontaktovať na iných, či na iné prútiky, média, vedomia zvieratá,veci, deje...
Prútik a jeho ochrana majiteľa pred inými- ochraňovať v prútiku môže len ochrana prútika (vyčerpáva prútik). Lepšia ochrana je čerpanie energie z mimopriestoru, a vytvorenie určitých možných polí na neutralizovanie všetkých rušivých elementov -duchov, vedomí, astrálnych tiel, ľudí, zvierat, vecí, dejov, okolo prútika a používateľa. Napríklad vytvorí antigravitačné pole čiastočné a určité na ochranu pred dažďom, prudším vetrom, pádom predmetov od niekiaľ na miesto ochrany a podobne.
Prútik môže slúžiť i ako ochranný predmet na dlhú dobu -trvalý príkaz asi na týždeň pred zlými duchmi, či energiami. Podmienka je nosiť stále pri sebe, a používať, a po ukončení príkazu dobyť ochranu prútika a takzvanú baterku pre vedomie prútika.
Programovanie a liečenie pomocou prútika- Prútik a ESP + Prútik a jeho ochrana majiteľa pred inými + Mágia 01 upravená -Kameň mudrcov + Liečenie duševne chorých + Chudnutie.


Metla na lietanie
V metle na lietanie, bude ten istý princíp mechanizmu, ako v prútiku na čarovanie, pri vlastnom vznášaní sa - či inom čarovaní.
Letec - či inak pilot, na metle má kontakt z metlou - dotykom. Vedomie človeka a metly je prepojené. Metla poslúcha príkazy majiteľa - letca. Ktorý v mimovoľných myšlienkach, akoby automaticky pomocou chcenia, vôľou vo vlastnom vedomí cez fyzický dotyk prenáša metle príkazy. Vedomie v metle poslúcha a koná.
Stavba metly:
 • vedomie
 • zariadenie na získavanie energie z mimopriestoru
 • zosilňovač energií
 • zhmotňovač energií
 • vysielač energií - motory
 • ochrana pred inými kúzlami, či pred inými zvieratami, ľuďmi, vedomiami, dejmi, duchmi...
Motory musia byť:
 • hlavný - pohon dopredu
 • spiatočný - pohon dozadu
 • do strán
 • na klesanie
 • na naberanie výšky

Každý spomínaný motor má i proti - motor, kvôli okamžitému zastaveniu, či zmene smeru a podobne.

Metla, tak ako prútik získava svoju energiu z mimopriestoru, vedomie rozozná od človeka, koľko energie je treba na pohyb a do ktorého motoru koľko treba dodať energie, na želaný pohyb. Vedomie metly sa riadi letca. Vedomie metly prispôsobuje pohyb metly podľa požiadaviek letca, ktorý rozhoduje - má hlavné slovo.
Motory majú za úlohu nielen pohyb, ale i udržiavanie stability metly vo vzduchu. Musí bežať naraz viac motorov a ostatné byť v pohotovosti počas letu. Preto zo spodu bude pôsobiť jeden motor, aby nespadla, dva z bokov, aby nezabočila, a hlavný motor posúva spôsobuje pohyb metly dopredu. V pohotovosti sú ostatné, pre prípad náhlej zmeny letu. Aktivovaná by mala byť i ochrana metly, aby ju nezačarovali. Motory by mali mať funkciu pracovať všetky naraz, čo spôsobý absolútne zastavenie metly do odvolania vo vzduchu príkazu.
Princíp metly je rovnaký, ako princíp čarovného prútika. Len s tým rozdielom, že metla je určená iba na lietanie, alebo len na zametanie.

Časti čarovného prútika - princíp svietenia
Vedomie prútika- vedomie je napojené na každú časť prútika, a na používateľa. Určuje aké množstvo, aké vhodné energie, zhmotnené energie, odkiaľ, kam a ako má pôsobiť v prútiku na jednotlivé jeho časti - úsudkom, po príkaze používateľa. Ktorý dá povel a vedomie prútika plánuje, prikazuje, koná - riadi celú činnosť čarovania.
Získavanie energie z mimopriestoru, alebo odosielať energiu do mimopriestoru z prútiku- časť na tento účel, je akoby prijímač a vysielač televíznych signálov. Po pokyne od používateľa prútika, a po uvážení situácie a zhodnotením prútika, táto vysielačka z mimopriestoru začne prijímať nekonečné energie.
Ak je v prútiku treba znížiť energie, ale nie čarovať, vedomie prútika vyšle tie energie do mimopriestoru - a sú v bezpečí tie energie, prútik i okolie prútika i samotný používateľ.
Zosilňovač- energie zhmotnenej - zosilňuje, koncentruje ako transformátor, či kondenzátor energiu
 • energie - zosilňuje ako energiu zhmotnenú -koncentruje veľa do malého priestoru
Zhmotňovač- získanej energii prútik v zhmotňovači pridá hmotu, a tá energia sa mení v elementárne častice potrebné na čarovanie - v magickú moc. Energii pridá hmotu a zmení na určitú frekvenciu a podobne.
Vysielač- vysiela čarovnú moc - elementárne častice a elementárne polia -v tomto prípade zmení frekvenciu a podobne čarovnej moci - elementárne častice na elementárne polia a zmení na určitý druh fotónov z potrebnou frekvenciou a podobne, a vyžiari ich ako žiarovka. Ako a koľko žiariť, riadi sa vedomie prútika tak ako ostatné časti a ich funkcie. No rozkazuje používateľ.
Ochrana, indikátor a baterka pre vedomie a prútik- tak ako ostatné časti, túto časť riadi vedomie prútika. No je závislé od ochrany od zlých energií a vedomí. Preto potrebuje niečo, čo bude tieto zlé pohlcovať, alebo odháňať. Pohlcovať môže podobne ako kryštál, alebo odháňať ako sa bude pravidelne či podľa potreby posväcovať svätenou vodou.
Indikátor slúži na to aby ukazoval, či psychometriou, jasnovidectvom, telepatiou, či svietivosťou po dotknutí určitého miesta na prútiku, ako je vedomie prútika nabité, či schopné čarovať. Ako je unavené, vyčerpané, či naopak oddýchnuté, a tým schopné čarovania. Na vyčerpanosť prútika - vedomia prútika slúži baterka energetického vedomia energií, aby bolo stále pri sile. Táto baterka slúži ako prvý impulz pre vysielanie a prijímanie do mimopriestoru a z mimopriestoru, potom už bude prútik získavať energie z mimopriestoru a nimi sa živiť, čarovať a dodávať - nabíjať nimi baterku, alebo i očisťovať ochranu prútika - kryštál, či ho nabýjať.
Doplnky do prútika- môžu byť rôzne popísal som len tie najzákladnejšie. No nie je dobré prútik preťažovať,a ak sa preťaží vybrať silnejšie komponenty (súčiastky) doň a i samozrejme jeho ochranu, baterku a silnejšie - schopnejšie vedomie, čo znesie väčšie zaťaženie (podobne ako komponenty v počítači radoch PC, čím viac zaťažený počítač, tým lepšie komponenty a kvalitnejšie musia byť).
Výroba prútikov a jeho komponentov- prútik sa dá vyrobiť napodobením elektronikou, prístrojmi, alebo vyrobiť tak, ako je spomínané v tomto návode Podmienky výroby pre magické pomôcky.

Dodatky
Z dôvodu mojej nedokonalosti v nepresnostiach, ktoré žiadajú údaje na Podmienky výroby pre magické pomôcky, som vypísal len málo -veľmi málo údajov. Preto, kto bude chcieť niečo takéto začať, musí brať do úvahy všetko tu napísané a veľa ďalšieho. Len horoskopy vybrať nie je jednoduché, potom vyhľadať vhodný materiál, a ľudia na výrobu čarovných predmetov, je zložitá vec. Do určitej miery môžu vo výpočtoch pomôcť počítače, čistý oddaný -veriaci, no musia o týchto veciach vedieť veľa. Ideálny sú mnísi -Buddhisti, či podobne zameraný ľudia z východu. Náboženstvá Východné, sú na takéto veci, akoby stvorené. Zahrŕňa sa tu očisťovanie karmi, končiac očistnou láskou cez Pána Ježiša Krista k Bohu Otcu. Preto, kto bude, čo i len najmenej z týmto narábať, na výrobu čarovných predmetov, musí byť čo najdokonalejšie očistený, nielen od karmi, či dedičného hriechu, ale i od duchovných síl a rôznych energií. Preto treba brať do úvahy : Karma musí byť čistá -očistená najdokonalejšie, ako je možné, až potom láska k Bohu očistí, ak to bude chcieť robiť nečistý. Pre čistého sa dá i naopak od lásky k Bohu cez karmi k práci na výrobu čarovných predmetov. Toto neplatí len pre ľudí, ale i pre stromy, kvety, byliny, kovy a podobne. Všetok materiál musí byť očistený i od karmi, i od energií, duší a podobne. Tak isto i miesto pestovania -zem, polia, výrobné miestnosti, predajne, predavači, stroje. Všetko, inak nebude ani malý náznak,a žiadúci výsledok, po čarovných vlastnostiach výrobkov. Celá výroba, už od zrodu myšlienky, musí byť čistá, aby sa dielo podarilo. Čistý ľudia, majú v tomto nádej v úspech. Iný by len teoretizovali a zkúšali, no bez výsledku. Bo ich karma, ich znesväcuje, a pošpiňuje duchovne i energicky už od začiatku výroby. Preto pri výrobe čarovných predmetov mysli na toto: Buď čistý, a Tvoja práca, bude dielo hodné čistoty.Princíp
programovania
a výroby
strojom
i magicky


Programovanie - vysvetlenie
Predmet, ktorý sa bude programovať, by mal fungovať na princípe zápisu dát na CD - R, alebo CD - RW. Princíp je prakticky ten istý, len nie v hmotnom, ale v časti nehmotnom, musí byť programovaný predmet schopný pracovať.
Tak ako na princípe zápisu dát na CD, nazvime časti informácií v predmete pity. Pre lepšie pochopenie. V jednom pite bude uzavretá častica energie, na ktorú budú naväzovať iné energie, vedomia, duše, duchovia, či deje, alebo jasnovidcké zámky, ktoré spustia dej ak sa splní určitá predpoveď na predmet naprogramovaný. Takýchto pitov, môže byť v predmete podľa jeho kapacity.
Do predmetu môžme zaznamenávať viacerými spôsobmi, ako na CD - laserom, svetlom, psychokinézou, jasnovidectvom, citovými prejavmi, vizualizáciami a podobne - vedomím vlastným či médiom, alebo strojom a podobne. Čiže záznamy založené na tomto princípe sa dajú robiť na zložitejších, špeciálne na tento účel vyrobenými počítačmi, rôznymi jednoduchými prenosnými prístrojmi, alebo energeticky človekom, duchom, médiom, vedomím, alebo z čarovného predmetu do čarovného predmetu a podobne.
Do pitov v predmete dostaneme časticu energie princípom zmiznutia sa a objavenia sa - premiestnením častice hore spomínaných. Ak to robí človek, vedomie, duch, médium a podobne, využíva pritom jasnovidectvo. Ak to robí počítač, využíva k tomu špeciálne vyrobeným program a zameriavacie priestorové uchopenie a uloženie, na princípe premiestnenia tu zmizne a inde sa objaví. No na tento účel bude treba vyrobiť veľmi výkonné, presné, čo najdokonalejšie počítače. Aby nedošlo k tomu, že počítač do pitu častice energie vloží i svoje či energie obsluhujúcich, či podobne.
Predmety sa dajú programovať na jedno použitie - skúšky začiatočníkov v škole, či samoskúšanie - vyučovanie, alebo na prepisovanie informácií predmetu. Princíp CD - R a CD - RW cédečiek a napaľovačiek, no na jemnejšom princípe. Na rozhraní sveta hmotného a sveta nehmotného.

Polia naprogramovanej častice v pite CD, i inde v mágii
Ak chcete preniesť časticu naprogramovanú psychickými energiami do pitov v CD, musíte túto časticu rozložiť na čo najmenšie častice. Ešte menšie častice než je samotná, častica naprogramovaná. Ak chcete auto preniesť cez dvere menšie, musíte ho rozobrať a po šúčiastkach ho cez dvere prenášať a za dverami opäť auto poskladať aby fungovalo. Tento princíp vykoná za Vás počítač z naprogramovanou časticou do pitov v CD, za pomoci elektromagnetickostatických polí, ktoré pohybujú z rozobranou i poskladanou naprogramovanou časticou. Rozloží naprogramovanú časticu za pomoci elektromagnetickostatických polí, jej najmenšie častice prenesie cez otvor v hmote CD vrstve, do pitov a v nich opäť zloží naprogramovanú časticu za pomoci elektromagnetickostatických polí častíc naprogramovanej rozloženej častice.
Aby toto bolo možné, naprogramovaná častica sa musí skladať z materiálu, ktorý dokážu elektromagnetickostatické polia ovládať - pohybovať, ako magnet železom, či železnými pilinami. Treba rátať z tým, aby naprogramovaná častica bola z večej časti hmotnosti - čo najviac, kvôli dokonalej ovládateľnosti elektromagnetickostatických polí. Nech je čo najviac ovládateľná a roskladateľná na základe spomínaných polí.
Stavba CD - R a CD - RW je chemicko tepelne ovládateľná, no pri tomto princípe musí byť toto CD médium ovládateľné elektromagnetickostatickými poliami - kvôli rozpísanému princípu.

Rádio vysielač vysiela signál - častice, ktoré ich reprodukuje, premieňa na dynamický signál - akustický. Ak pochopí človek, čo sa deje počas premieňania akustického signálu na elektrický v rádii cez reproduktory opäť na zvuk akustický, može človek pochopiť transormátor. Potom bude nádej cez rádiový signál a žiarenie α , β, γ že príde človek na častice, ktoré sa budú dať naprogramovať a rozložiť či zložiť nekonečne veľa krát do pitov v CD. V ktorom sa uchová veľmi veľa, až priveľmi veľa hocakých informácií, i myšlienky - mágia i počítačová.
Veď je známe, že z hocakého predmetu sa dá za pomoci psychometrie vyčítať hocičo o tom predmete. A toto nové CD bude pracovať na tom princípe. Špeciálna elektromagnetická snímacia hlava a cievka v hromade, namiesto lasera v CD mechanike počítača bude pracovať za pomoci špeciálneho programu tým istím spôsobom, len obmedzene - bo počítač nepremýšľa ako človek, preto obmedzene, no ak sa dobre vyrobí tak presne. Ak sa táto mechanika CD upraví, na snímanie z hocakého povrchu (hocakého materiálu hmoty, počítač bude schopný vyčítať z hocičoho, i bez špeciálneho CD. Vyčíta z hocičoho. No musí byť hlava a cievka v hromade špeciáne citlivá na rôzne materiály, respektíve na všetky materiály. Potom sa môže človek naučiť, ako sníma táto špeciálna mechanika - hlava - senzor, a môže človek programovať hocičo. Ak to zvládne človek, naozaj dokonale, potom to skúsiť na živých. No i potom len napríklad do jedného končeku vlasu. Ak by to robilo problémy, jednoducho sa odstrihne.

Vizualizácia na programovanie a programovatelné častice
Tak isto, ako pri grafickom zobrazení obrázkov v počítači, takým istím spôsobom sa zobrazuje i v mysli bytosti - vo vedomí. V počítači sa každému bodu priradí hodnota farby, jasu, kontrastu a podobne a umiestnenie na osiach X a Y poprípade i Z. V mysli bytosti - vo vedomí je k tomu pridaná i hodnota citov, pocitov, iných myšlienok na to naväzujúcich, zlosť, neha, zaujatosť, nálady a trocha i záujem na určité nadania a ich rozvoj, a samozrejme i jasnovidecké a psychometrické vlastnosti a schopnosti či podobne. Čiže vedomie je o toto bohatšie než grafické zobrazovanie v počítači.
Týmto spôsobom sa dá i programovať, no takýto program je veľmi veľký a dá sa doň i to čo dotyčný nechce, či nevedomky predmet naprogramuje i z nežiadanými programami a vlastnosťami i programu či vizuálnej predstavy.
Už rozobraná predstava na osiach X, Y, Z a z vlastnosťami nie z počítača, ale z vedomia sa dá vložiť i do hocakého predmetu. Bližšie v Mágii 01 upravená, Kameň mudrcov, Programovanie Kameňa mudrcov.
Za pomoci Počítačovej zvláštnej napaľovačky na naprogramované častice, počítač prenesie do pitov v CD zvláštne častice, ktoré bude možné už či už raz, alebo viac krát naprogramovať buď za pomoci média - ducha, vedomia, alebo človeka, média, či človeka média. Takéto častice bude lepšie nazývať programovatelné častice.


Mágia fyzikou

Anihilačno kvantový charakter
Anihilácia a Comptonov jav ako druhá možnosť mágie prístrojmi
Magická moc sa dá získavať z mimopriestoru, alebo zo žiarenia
Anihilačno kvantového charakteru.
Pri anihilácii elektrónov a pozitrónov sa premieňajú na dva fotóny γ žiarenia. Ide to i naopak z γ žiarenia rozložiť na elektróny a pozitróny. Fotóny γ žiarenia niečim ostreľovať, a oni sa rozložia na elektróny a pozitróny a ešte na niečo. Možno je i antičastica γ žiarenia, pri ktorých zrážke by mohlo dôjsť ku vzniku ešte väčšej vyžiarenej energie, ako pri jadrovej reťazovej reakcii.

Comptonov jav - kvantový charakter svetla s použitím anihilácie by mohol byť kľúč k vytvoreniu umelého čarovania.
To by musel byť fotón naprogramovaný (mať len určitú silu po určitú dobu, aby fotón udržal po hromade) len určitú dobu, potom po narazení na atóm mu odovzdá svoju energiu možno celú ( na to aby odovzdal celú, treba fotón a jeho čas rozkladania a odovzdania sa inému telesu chrániť poľom, ktoré nedovolí uniknúť fotónových rozkladajúcich sa častíc a samotného fotónu na energiu) možno pri liečení akupunktúrou ihly budú ožarované takými fotónmi, ktoré po rozložení a prenesení cez ihlu do tela spôsobia uzdravenie.
ANIHILAČNO KVANTOVÝ CHARAKTER: - je výsledok pokusu, zmena γ žiarenia a vlnovej dĺžky, čiže zmena vlnovej dĺžky γ žiarenia a ešte niečo.
Treba spraviť pokusy i z inverzným Comptonovým javom a anihiláciou rôznych častíc, výsledkom bude pôsobenie týchto síl a častíc liečivo, deštruktívne, alebo magicky na rôzne veci, deje, telá živé i mŕtve. Bude pôsobiť i na vedomie človeka, zvieraťa, ducha i na rastliny.
Z týmito javmi Comptonov jav, Inverzný Comptonov jav a Anihilácia sa dá vyrobiť magická moc, a ešte niečo navyše, pri neviladeních prístrojoch. Vedľajší jav bude elektro - magneticko - statické pole v hromade, alebo len niektoré z nich. No je možné i elektrický výboj, či svetlo rôznej frekvencie, alebo TV, či rádiového šumu, či signálu o neviem akej sile a frekvencii, alebo niečo neznáme. Treba očakávať i nemožné. I rôzne druhy γ žiarenia, čo je žiadané.
Anihilačno kvantový charakter - zázrak, veľmi všeobecne + definícia
Spojením Anihilácie a Comptonovho javu sa asi zmení frekvencia γ žiarenia. Dá sa to dosiahnuť obstrelením, či obstrelovaním eletkrónu pozitrónom a fotónom naraz, medzi ktorými bude určitý uhol α. Pozitrón a fotón musia byť popredu upravené poliami z vonku, aby sa v ich vnútri samostatne a samozrejme uspôsobili polu naokolo, a potom vystreliť pod určitým uhlom pozitrón, a pod určitým uhlom fotón na vopred pripravený (zo začiatku bádaní, neskôr prejsť na prírodný elektrón) elektrón. Ak sú spomínané častice dostatočne silné spôsobí výsledok i zázrak - prístrojmi. Veľmi malými zmenami sily polí okolo i vo vnútri obstrelovaného elektrónu, či obstrelovaním pozitrónnmi a γ žiarením sa dá vytvoriť rôzny div - výsledok. A dodaním polí naokolo rôznych síl, či už slabších, silnejších a medzi tým rôzne, môže ovplyvniť výsledok. Ktorý môže ovplivniť tiež rôzne silné, i polia.

Zmena vlnovej dĺžky, frekvencie a sily γ žiarenia - definícia Anihilačného kvantového charakteru.
Akupunktúra, blesk, liečiteľstvo - prístrojmi z Anihilačného kvantového charakteru
Fotón sa rozloží spolu z γ žiarením na ihličke na liečenie akupunktúrou. Táto ihlička je zabodnutá v meridiáne v tele, ktoré pôsobí ako uzemnenie v tomto prípade. Nemalo by byť v bližšom okolí nič, čo priťahuje tieto rozkladajúce sa častice. Ihlička vďaka telu pôsobí ako hromozvod (toto je princíp klasického hromozvodu. Blesk v miniaturizácii v tom prípade tvorí fotón a γ žiarenie a ostatné polia v urýchľovačoch a upravovačoch častíc, ktoré obstreľujú elektróny na konci ihličky - potom sa rozložené energie vďaka fyzike "uzemní" - do tela). Pomocou získavania signálu zo svalov a nervov i orgánov sa monitorovali, teraz to využiť a jemne tie isté informácie - silu signálu - napätia, vyslať to týmto spôsobom cez ihličku do meridiánu, a potom vylieči čo je treba. Čo sa získaval signál zo svalov, nervov, orgánov, by sa mal vyrobiť v tej ihličke a uzemniť do tela. V ihličke prísť k presnému napodobeniu toho signálu získaného z tela. Jednoducho sa to napodobní, a dodá telu potrebné energie na život.
Bude treba veľa pokusov i z materiálom ihličky.

Cesta vývoja Anihilačného kvantového charakteru
Vízkum by sa mohol začať na princípe akupunktúry, ako je už spomínané vyššie na Akupunktúra, blesk, liečiteľstvo - prístrojmi z Anihilačného kvantového charakteru, a to tým spôsobom ako tam je spomínané. No na pokusy by sa mali zo začiatku zo súhlasom pacientov skúšať ochrnutý ľudia. Pokúšať sa oživiť najprv hlavné svaly, potom menšie atď. Potom prejsť na choré - nefungujúce poškodené orgány, a ak to bude dokonale fungovať až potom na srdce a mozog, i to na ľudí, ktorým hrozí o pár hodín smrť, ktorým by už nebolo pomoci, prirodzene za ich súhlasu, a za súhlasu lekárov, rodiny, vedy... Potom postupným menením intenzity, frekvencie a podobne skúšať meniť hmotu.

Fotónová elektromagnetická interakcia
- liečenie pomocou prístrojov magicky
mágia prístrojmi - tretia možnosť
Vyrobiť elektromagnetickú interakciu aby elektrón vynikol až pri hlavičke ihličky, čo sa používa na akupunktúru, ktorá spolu zo vznikajúcim elektrónom a fotónom spôsobí vytvorenie magnetizmu okolo ihličky, a tá z magnetizmu stiahne vznikajúci elektrón, a vylieči. Je možné, že ihlička sa zahreje, mierna teplota asi neublíži, vyššia by mohla, alebo naopak podľa druhu choroby?
Treba robiť pokusy z rôznymi možnými kombináciami kladných a záporných pólov. Musí byť elektro - staticko - magneticky sterilné prostredie, inak by elektróny a fotóny nemuseli letieť k ihličke ale k inému priťahujúcemu zdroju poľa, či magnetického, statického alebo iného.
Ďalšia možnosť je skúsiť Anihilačno kvantový charakter, a rôzne - všetky možné kombinácie polí i všetkých frekvencií a síl skúmaných javov a nových princípov na mágiu prístrojmi. Fotóny sa môžu skúšať od α cez β po γ žiarenie - rôzne kombinovať.
Každý orgán a nervy majú iné frekvencie, silu, intenzitu a podobne. Je viac druhov nervov, každý vyžaduje iné technické parametre
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 vlkolak vlkolak | E-mail | 4. listopadu 2010 v 16:22 | Reagovat

ahojte je som vlkolak v lesikoch to je pri puchove zije jeden stari pan a dava mi taku mast ja sa snou natrem na celom tele a narastie mi srst a este vyslovim slovo ----likantre e rotrabe-------a stane sa zomna vlkolak no a rano sa osprchujem a vsetko zazrakom zmizne sranda ale funguje to----------PS:musite mat tu mast a ten ujko sa objaví iba o polnoci a je tam presne 5 min. ta mast co vam da vam bude stacit na 1 tyzden

2 majo radvanský majo radvanský | E-mail | Web | 18. ledna 2013 v 13:56 | Reagovat

som debil

3 kuzelnik kuzelnik | E-mail | Web | 18. ledna 2013 v 13:58 | Reagovat

som profesionálny výrobca prútikov a tak sa veru nevyrábajú

4 harry harry | E-mail | Web | 18. ledna 2013 v 13:59 | Reagovat

[1]: nerob si zo mna prdel

5 magatirused magatirused | E-mail | Web | 12. srpna 2013 v 16:45 | Reagovat

[3]:a jak teda

6 hugo hugo | 11. února 2015 v 14:02 | Reagovat

Mantaci robite si prdel

7 hurka hurka | E-mail | 24. února 2015 v 11:33 | Reagovat

a ako sa vyrábajú? zaújma ma postup pri výrobe takýchto vecí (aj keď na ne moc neverím)

8 hurka hurka | E-mail | 24. února 2015 v 11:33 | Reagovat

a ako sa vyrábajú? zaújma ma postup pri výrobe takýchto vecí (aj keď na ne moc neverím)

9 sk sk | E-mail | Web | 13. prosince 2015 v 17:02 | Reagovat

asd

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama